Elektrický Obvod - Fyzika

Elektrický obvod

Elektrickým obvodem se dá rozumět vodivé spojení několika elektrických prvků. Aby byl elektrický obvod opravdu funkční, musí postrádat minimálně zdroj elektrické energie, vodiče a nějaký spotřebič nebo funkční prvek.

Elektrický obvod znázorňujeme schématickými značkami. Uveďme si nejprve několik těchto značek:

Vodič

 • Představuje například drát, který však musí být elektricky vodivý

vodic.png

Zdroj elektrické energie

 • Jedná se například o akumulátor

zae1_7_01.jpg

Žárovka

 • Představuje nejrozšířenější prvek a zároveň spotřebič, který využívá elektrické energie

578cea9caa4a42e3f56e2bcb5bb0633b.png

Rezistor

 • Jedná se opět o prvek, který využívá elektrické energie

n600o011.png

V elektrickém obvodu musí být vždy nějaký spotřebič nebo funkční prvek (žárovka, rezistor), jinak by došlo ke zkratu.

 

Elektrický obvod tedy může vypadat třeba takto:

elobvod.jpg

 

V elektrickém obvodu platí základní elektrické zákony, mnohé z nich jsou poměrně složité a k jejich řešení je vyžadována vysoká znalost matematiky. Poměrně jednoduchým zákonem je Ohmův zákon.

 

Ohmův zákon

Ohmův zákon představuje v podstatě vztah mezi třemi základními fyzikálními veličinami v jakémkoliv elektrickém obvodu. Jedná se sice o napětí, proud a odpor.

Elektrické napětí

 • Je jednou ze základních fyzikálních veličin, značí se písmenem U a jednotkou je Volt.

Elektrický proud

 • Jedná se opět o základní elektrickou veličinu, značí se písmenem I a jednotkou je Ampér

Elektrický odpor

 • Základní elektrická veličina, která se značí písmenem R, jednotkou je Ohm.

Výše uvedené elektrické veličiny mají základní jednotky pojmenované po významných fyzicích.

Kromě uvedených základních elektrických jednotek existují pochopitelně i jednotky odvozené. Jedná se zejména o následující:

Kilovolt – 1 kV = 1000 V

Megavolt – 1 MV = 1000 kV, 1 MV = 1 000 000 V

Kiloampér – 1 kA = 1000 A

Megaampér – 1 MA = 1000 kA, 1 MA = 1 000 000 A

Kiloohm – 1 k Ω = 1000 Ω

Megaohm – 1 M Ω = 1000 k Ω, 1 M Ω = 1 000 000 Ω

 

Nyní, když jsou definované potřebné fyzikální veličiny, můžeme uvést znění Ohmova zákona:

I = U / R

 

Základní rozdělení elektrických obvodů

Elektrické obvody je možno rozdělit podle dvou kritérií:

 1. Podle průchodu elektrické energie:
 • Otevřený elektrický obvod – elektrická energie neprochází, obvod je rozpojen
 • Uzavřený elektrický obvod – elektrická energie prochází, obvodem teče proud a je na něm měřitelné napětí

 

 1. Podle složitosti:
 • Jednoduchý elektrický obvod (zdroj, vodič, spotřebič)
 • Rozvětvený, nebo-li složitý elektrický obvod (více prvků)

V elektrickém obvodu často potřebujeme určit velikost elektrického proudu, napětí nebo odporu na jednotlivých prvcích. Můžeme tak učinit dvěma způsoby. Jedná se o měření nebo výpočet. K měření se používá voltmetr – pro měření elektrického napětí, ampérmetr – pro měření elektrického proudu. Odpor potom určujeme početně z těchto dvou veličin. Rovněž i elektrické napětí nebo proud lze určit početně, ovšem pouze v případě, že známe zbylé dvě elektrické veličiny.

 

Př. 1: Určeme elektrický proud v obvodu, známe-li elektrické napětí a elektrický odpor

I = ?

U = 10 V

R = 1 Ω

I = U / R = 10 V / 1 Ω = 10 A

 • Řešení příkladu je velmi jednoduché, stačí dosadit do Ohmova zákona

 

Př. 2: Určeme elektrické napětí v obvodu, známe-li elektrický proud a elektrický odpor

I = 1 A

U = ?

R = 1 Ω

I = U / R

U = I x R = 1 A x 1 Ω = 1 V

 • Opět se jedná o jednoduchý příklad, jediné, co je mírně náročnější, je úprava Ohmova zákona tak, abychom osamostatnili neznámou U, potom již stačí pouhé dosazení

 

Př. 3: Určeme elektrický odpor v obvodu, známe-li elektrický proud a elektrické napětí

I = 1 A

U = 5 V

R = ?

I = U / R

R = U / I = 5 V / 1 A = 5 Ω

 • Stejně jako v předchozím příkladě je třeba pouze upravit Ohmův zákon, tentokrát je nutno osamostatnit neznámou r, poté postačí dosazení

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač