Modální Slovesa - Anglický Jazyk

Modální slovesa jsou jednou z nejdůležitějších součástí anglické gramatiky. Jejich zvládnutí je nutností proto, aby jste si osvojili základy angličtiny a mohli se posouvat dále.

Modálním slovesům se jinak říká způsobová a tvoří až 55% sloves, které se nacházejí v anglických větách. Pomocí těchto sloves můžeme pracovat s tvorbou časů, otázek i záporů.

Způsobových sloves je poměrně dost, ovšem na první pohled je poznáte tak, že na rozdíl od ostatních anglických slov si ve třetí osobě nepřivlastňují koncovku s. Při pochopení smyslu a volbě určitého modálního slovesa bychom měli dávat velký důraz na to, jaká slova se vyskytují ve větě a snažit se co nejlépe pochopit smysl věty, protože modální slovesa si jsou dost významově podobná.

May
May se v angličtině používá především, pokud se chcete zeptat, jestli něco smíte. Často bývá zaměňováno za can! Ovšem význam je trochu jiný.

Příklad:
Susan is absent today. She may be sick.
May I borrow your pencil?

Can
Sloveso can  patří mezi nejznámější modální slovesa. Znamená doslova umět nebo moci.

Příklad:
I can swim.
You can smoke in the garden.

Will
Toto slovo vyjadřuje jednoduše budoucnost a tvoří základ pro budoucí čas v anglickém jazyce. Oproti slovesu shall vyjadřuje will něco co se určitě stane. Zkrácený tvar se píše jako 'll.

Příklad:
Will you marry me?
I will be rich.


Shall
Shall znamená vlastnit, či mít, ovšem ne v současnosti. Dále také vyjadřuje povinnost. Jde spíše o vyjádření vytoužené budoucnosti nebo budoucnosti, která možná nastane. Význam jako Will má pouze v prvních osobách (I, We), v ostatních osobách má spíše význam jako rozkaz, prosbu nebo dokonce hrozbu.

Příklad:
You shall not go in!
We shall grow old.


Must
Sloveso mast znamená muset, ovšem jde o velice specifické modální sloveso, které si samo není schopno vytvořit otázku a zápor a musí používat pomocná slovesa. Výběr pomocného slovesa záleží na používaném čase. V čase minulém je to had to, v přítomnosti have to nebo must a v budoucností také have to. Co se týče rozhodnutí, jestli se v přítomném čase hodí spíše must nebo have to, existuje jasné pravidlo. Pokud jde o něco akutního, pak použijeme must, v ostatních případech postačí have to.

Příklad:
He works from 9, it's 10 now. He must be at work.
You must carry your passport at all times.

Mezi modální slovesa dále patří minulé časy těchto sloves, které se používají především tam, kde chceme navodit vyšší úroveň hovoru.


Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač