Přítomný čas Průběhový - Anglický Jazyk

Přítomný čas průběhový používáme tehdy, když mluvíme o ději, který se právě děje. I read a I am reading znamenají oba čtu. Ale jsou rozdílné. První znamená, že prostě čtu, nevím kdy, nevím jestli jsem přestal nebo ne, jednoduše čtu. Druhé znamená, že se to právě děje. Pochopit se dá snadno - představte si, že přítomný čas průběhový se narozdíl od ostatních automaticky přidává na začátku věty slovo "právě teď". Takže v našem případě to je. Čtu x Právě čtu.

Těžší už je to s jinými použitími jako je nahrazení času budoucího, když máme něco pevně v plánu. Také používáme v případech změny či pokud jde o dočasný děj.


Shrnuto, používáme tehdy:

  • děj právě probíhá
  • naplánovaný děj
  • změny
  • dočasný děj
  • ve spojení se slovy always, usually, often, sometimes a never

Jak se teda tvoří?

Na to je jednoduchý vzorec:

zájmeno + tvar slovesa být + sloveso s koncovkou -ing

 I am / I'm
 We are / We're
 You are / You're
 You are / You're
 He is / He's, She is / She's / It is / It's
 They are / They're


příklady:

I + am + go + ing = chodím
He + is + watching = dívá se
We + are not + drink + ing = NEpijeme
Martin + is + play + ing + football = Martin hraje fotbal
Friends + are + writ + ing = kamarádi píšou
His sons + are + run + ning = jeho synové běhají

Tak, určitě jste si už všimli, že ve větě Friends are writing není writeing ale writing. To je tím, že slovesa končící na -e, přídáváme koncovku -ing bez -e. Další neobvyklostí je zdvojení souhlásek jako je run + ning. Tyto slovesa si musíte zapamtovat. Většinou to jsou jednohláskovitá slova jako je Hit - hitting (zasáhnout).

Naplánovaný děj
Používáme jako čas budoucí. Máme-li něco pevně v plánu, použijeme na to tenhle čas. Většinou se pojí se slovesem going to, které by v těchto případech znamenalo "chystám se" nebo prostě "budu".

He is flying home - Poletí domů
I'm going to be there - Budu tam

He's flying home může znamenat "poletí domů" nebo také "právě letí domů". A jak poznáme, jestli je to čas průběhový nebo budoucí? Jedině z kontextu.

Změny a přechodné děje
Zde také používáme přítomný čas průběhový. Nepotřebujeme, aby děj právě probíhal v tom daném okamžiku. Jsou to například poruchy, zlepšení, zhoršení či změny stavů.

He is getting better than me - Začíná být lepší než já
The computer isn't working - Počítač nefunguje

Ve spojení s určitými slovy
Jsou to slova jako always, usually, often, sometimes a never, zde používáme přítomný čas průběhový.

I am always making fun of him - vždycky si z něco dělám legraci
He is always late - vždycky přjde pozdě

Pozor ale na slova vyjádřující pocity jako love, like, hate. Z těchto sloves nemůžeme udělat čas průběhový. Protože to ani nemůže probíhat právě teďka, pocity jsou neustálé činnosti. Takže I like her - mám ji rád a ne I am liking her :)


Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač