Částice - Český Jazyk

Částice jsou neohebným slovním druhem a v českém jazyce mají pouze větný smysl. Ovšem existují jazyky, například Japonština, kde mají částice mnohem větší uplatnění, existují například i částice pádové, kontextové a podobně. Tyto částice mohou i pozměňovat smysl celé věty a postoj osob.

Částice se snaží co nejvíce popsat a přiblížit, jaký má mluvčí vztah k dané osobě, vystihuje tedy modalitu ( to, jestli je věta přací, rozkazovací, podmiňovací, či oznamovací). Částice stojí téměř vždy na začátku věty, existují ovšem i stavy, kdy nalezneme částici uprostřed věty.

Dělení částic
Částic není mnoho a navíc je můžeme poměrně snadno zařadit podle různých kritérií, takže by se dalo říct, že částice tvoří velice přehledný systém.

Vlastní částice
Vlastní částicí jsou třeba ať a kéž, tyto částice nemohou zastávat funkci jiného slovního druhu.

Nevlastní částice

Nevlastní částice mohou být i docela jiným slovním druhem. V praxi jsou největších rizikem záměny se spojkami.

Tázací částice
Stojí na začátku věty tázací- zdalipak už máš hotové všechny úkoly na zítřejší školní den?

Apelové částice
Apelové částice můžeme rozdělit na: Žádací - Ať už mě konečně nechá v klidu studovat na zkoušku. Přací -  Kéž by mě už konečně nechal učit na zítřejší zkoušku.

Částice pak jde dělit ještě podrobněji:

  • modální – nejspíš, zajisté, možná, asi
  • intezifikační – velmi, velice, příliš, moc (pozor na platnost slovního druhu ve větě)
  • vytýkací – jen, také, třeba, teprve, pouze, přímo
  • modifikační – přece, ale, prostě, snad, jen, klidně
  • odpověďové – ano, ne
  • negační – ne, nikoli
  • větná adverbia – samozřejmě, bohužel, každopádně, naštěstí
částice jsou mezi slovními druhy řazeny pod číslem devět.

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač