Zájmena - Český Jazyk

latinsky Pronomina patří do skupiny ohebných slov. Zastupují podst. jména nebo na ně ukazují. (Mám ji rád. Ten chlapec chytrý.). Určujeme u nich pád, číslo, rod vzor a druh. Jak se skloňují? Podívejte se sem na způsoby skloňování zájmen

Druhy zájmen

 •    osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
 •    přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
 •    ukazovací: ten, tenhle, tento, takový, týž, onen, tentýž, sám
 •    tázací: kdo, co, který, jaký, čí
 •    vztažná: kdo, co, který, jaký, čí, jenž
 •    záporná: nikdo, nic, ničí, žádný, nijaký
 •    neurčitá: něco, někdo, nějaký, některý, něčí, cosi, kterýsi, jakýsi, ledakdo, kdokoli, kdosi, leckdo, lecco, všechen, leckterý, každý

Osobní zájmena

označují roli v komunikaci. Já, my představují mluvčího, ty, vy - na koho mluvíme, on, ona, ono a oni označují předmět hovoru.

Přivlastňovací zájmena
Vyjádřují vlastnictví podstatného jména určité osoby.

 já - tvůj
 my - náš
 ty - tvůj
 vy - váš
 on - jeho, ona - její
 oni - jejich


Ukazovací zájmena
doslova ukazují na určitou osobu, předmět. Používáme, když chceme něco zdůraznit nebo když je jasné o kom mluvíme a nepotřebujeme používat jméno dané osoby.

Tázací zájmena
Používáme v případě získání informací, tedy otázky. Stojí na za začátku věty.

Kdo a který na osobu
Co a čí na věc
Jaký na vlastnost

Vztažná zájmena
Připojují vedlejší věty. Patří sem všechna tázací zájmena a jejich další varianty s -ž.
Kdož, což, kterýž, jakýž, jehož, jenž ...
Varianta na čí, číž neexistuje :)

Záporná zájmena
Zájmena, která popírá existenci osoby, věci a děje. Podobně jako vztažná zájmena, záporná zájmena se tvoří přidáním předpony ni- k tázacím zájmenům.
Nikdo, nic, nijaký, nikterý, ničí, žádný

Neurčitá zájmena
Zájmena neurčitá používáme již podle názvu v případě neurčitosti. Nevíme konkrétně koho. Tvoří se přídáním předpon a koncovek. Rozdělují se na:

 • Neurčitost nespecifická: někdo, něco, některý, něčí, nějaký
 • Neurčitost větší míry: kdosi, cosi, kterýsi, čísi, jakýsi
 • Libovolnost neutrální: kdokoli(v), cokoli(v), číkoli(v), jakýkoli(v), kterýkoli(v)
 • Zdůrazněné hodnocení: málokdo, máloco, málokterý, sotvakdo, sotvaco, sotva který, zřídkakdo, zřídkaco
 • Neurčitost hovorový: bůhvíkdo, bůhvíjaký, bůhvíčí, nevímco, nevímkdo
 • Rozmanitá libovolnost: ledajaký, ledakterý, ledakdo, ledaco, ledačí
 • Všeobecná platnost: kdekdo, kdejaký, kdeco, kdekterý, kdečí
 • Totalizující množství: všechen, každý


Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač