Skloňování Zájmen - Český Jazyk

jednotné číslomnožné číslo
1. osobamy
2. osobatyvy
3. osobaon, ona, onooni, ony, ona


tyononaono
1. pádtyononaono
2. pádmne, mětebe, tějeho/něho, ho, jej/nějjí/níjeho/něho, ho, jej/něj
3. pádmně, mitobě, tijemu/němu, mují/níjemu/němu, mu
4. pádmne, mětebe, tějeho/něho, ho, jej/něj, -ňji/nije/ně, ho, jej/něj
5. pád-ty---
6. pádo mněo toběo němo nío něm
7. pádmnouteboujím/nímjí/níjím/ním
na začátku věty, po pauze a po předložce se užívá delších tvarů, v ostatních případech tvarů kratších.

myvyoni, ony (než.)onyona
1. pádmyvyoni, onyonaono
2. pádnásvás
jich/nich
3. pádnámvám
jim/nim
4. pádnásvás
je/ně
5. pád-vy
-
6. pádo náso vás
o nich
7. pádnámivámi
jimi/nimi


zvratné osobní zájmeno
1. pád-
2. pádsebe
3. pádsobě/si
4. pádsebe/se
5. pád-
6. pádo sobě
7. pádsebou


jednotné číslo
1. pádmůjmá/mojemé/moje
2. pádméhomé/mojímého
3. pádmémumé/mojímému
4. pádmého x můj(než.)mou/mojimé/moje
5. pádmůjmá/mojemé/moje
6. pádo mémo mé/mojío mém
7. pádmýmmou/mojímým
množné číslo
1. pádmí/moji x mé/moje (než.)mé/mojemá/moje
2. pád
mých
3. pád
mým
4. pád
mé/moje
5. pád
= 1. pád
6. pád
o mých
7. pád
mými


jednotné číslo
1. pádtvůjtvá/tvojetvé/tvoje
2. pádtvéhotvé/tvojítvého
3. pádtvémutvé/tvojítvému
4. pádtvého x tvůj(než.)tvou/tvojitvé/tvoje
5. pádtvůjtvá/tvojetvé/tvoje
6. pádo tvémo tvé/tvojío tvém
7. pádtvýmtvou/tvojítvým
množné číslo
1. pádtví/tvoji x tvé/tvoje (než.)tvé/tvojetvá/tvoje
2. pád
tvých
3. pád
tvým
4. pád
tvé/tvoje
5. pád
= 1. pád
6. pád
o tvých
7. pád
tvými


jednotné číslo
1. pádjehojejíjeho
2. pádjehojejíhojeho
3. pádjehojejímujeho
4. pádjehojejíjeho
5. pádjehojejíjeho
6. pádo jehoo jejímo jeho
7. pádjehojejímjeho
množné číslo
1. pádjehojejíjeho
2. pádjehojejíchjeho
3. pádjehojejímjeho
4. pádjehojejíjeho
5. pádjehojejíjeho
6. pádo jehoo jejícho jeho
7. pádjehojejímijeho


jednotné číslo
1. pádnášnašenaše
2. pádnašehonašínašeho
3. pádnašemunašínašemu
4. pádnašeho x náš(než.)našinaše
5. pádnášnašenaše
6. pádo našemo našío našem
7. pádnašímnašínaším
množné číslo
1. pádnaši x naše (než.)našenaše
2. pád
našich
3. pád
našim
4. pád
naše
5. pád
= 1. pád
6. pád
o našich
7. pád
našimi


jednotné číslo
1. pádvášvaševaše
2. pádvašehovašívašeho
3. pádvašemuvašívašemu
4. pádvašeho x váš(než.)vašivaše
5. pádvášvaševaše
6. pádo vašemo vašío vašem
7. pádvašímvašívaším
množné číslo
1. pádvaši x vaše (než.)vaševaše
2. pád
vašich
3. pád
vašim
4. pád
vaše
5. pád
= 1. pád
6. pád
o vašich
7. pád
vašimi


zájmeno jejich je nesklonné: ve všech pádech má tvar jejich.

jednotné číslo
1. pádsvůjsvá/svojesvé/svoje
2. pádsvéhosvé/svojísvého
3. pádsvémusvé/svojísvému
4. pádsvého x svůj(než.)svou/svojisvé/svoje
5. pádsvůjsvá/svojesvé/svoje
6. pádo svémo své/svojío svém
7. pádsvýmsvou/svojísvým
množné číslo
1. pádsví/svoji x své/svoje (než.)své/svojesvá/svoje
2. pád
svých
3. pád
svým
4. pád
své/svoje
5. pád
= 1. pád
6. pád
o svých
7. pád
svými


jednotné číslo
1. pádtentato
2. pádtohotoho
3. pádtomutomu
4. pádtoho x ten(než.)tuto
5. pád---
6. pádo tomo téo tom
7. pádtímtoutím
množné číslo
1. pádti x ty(než.)tyta
2. pádtěchtěchtěch
3. pádtěmtěmtěm
4. pádtytyta
5. pád---
6. pádo těcho těcho těch
7. pádtěmitěmitěmi


jednotné číslo
1. pádtentotatototo
2. pádtohototétotohoto
3. pádtomutotétotomuto
4. pádtohoto x tento (než.) tutototo
5. pád---
6. pádo tomtoo tétoo tomto
7. pádtímtotoutotímto
množné číslo
1. pádtito x tyto(než.)tytotato
2. pádtěchtotěchtotěchto
3. pádtěmtotěmtotěmto
4. pádtytotytotato
5. pád---
6. pádo těchtoo těchtoo těchto
7. pádtěmitotěmitotěmito


jednotné číslo
1. pádtenhletahletohle
2. pádtohohletéhletohohle
3. pádtomuhletéhletomuhle
4. pádtohohle x tenhle (než.) tuhletohle
5. pád---
6. pádo tomhleo téhleo tomhle
7. pádtímhletouhletímhle
množné číslo
1. pádtihle x tyhle(než.)tyhletahle
2. pádtěchhletěchhletěchhle
3. pádtěmhletěmhletěmhle
4. pádtyhletyhletahle
5. pád---
6. pádo těchhleo těchhleo těchhle
7. pádtěmihletěmihletěmihle


jednotné číslo
1. pádonenonaono
2. pádonohoonéonoho
3. pádonomuonéonomu
4. pádonoho x onen(než.)onuono
5. pád---
6. pádo onomo onéo onom
7. pádonímonouoním
množné číslo
1. pádoni x ony(než.)onyona
2. pádoněchoněchoněch
3. pádoněmoněmoněm
4. pádonyonyona
5. pád---
6. pádo oněcho těcho oněch
7. pádoněmioněmioněmi


jednotné číslo
1. pádtakovýtakovátakové
2. pádtakovéhotakovétakového
3. pádtakovémutakovétakovému
4. pádtakového x takový(než.)takovoutakové
5. pádtakovýtakovátakové
6. pádo takovémo takovéo takovém
7. pádtakovýmtakovoutakovým
množné číslo
1. pádtakoví x takové(než.)takovétaková
2. pádtakovýchtakovýchtakových
3. pádtakovýmtakovýmtakovým
4. pádtakovétakovétaková
5. pádtakoví x takové(než.)takovétaková
6. pádo takovýcho takovýcho takových
7. pádtakovýmitakovýmitakovými


jednotné číslo
1. pádtýž/tentýžtáž/tatážtotéž
2. pádtéhožtéžetéhož
3. pádtémužtéžetémuž
4. pádtéhož x týž/tentýž (než.)touž/tutéžtotéž
6. pádo témž(e)/tomtéžo téžeo témž(e)/tomtéž
7. pádtýmž/tímtéžtouž/toutéžtýmž/tímtéž
množné číslo
1. pádtíž/titíž x tytéž(než.)tytéžtáž/tatáž
2. pádtýchžtýchžtýchž
3. pádtýmžtýmžtýmž
4. pádtytéžtytéžtáž/tatáž
6. pádo týchžo týchžo týchž
7. pádtýmižtýmižtýmiž

tvary jako "těchže, těmže" jsou nespisovné.


jednotné číslo
1. pádsámsamasamo
2. pádsaméhosamésamého
3. pádsamémusamésamému
4. pádsamého (sama) x sám(než.)samou (samu)samo
6. pádo samémo saméo samém
7. pádsamýmsamousamým
množné číslo
1. pádsami x samy(než.)samésamá
2. pádsamýchsamýchsamých
3. pádsamýmsamýmsamým
4. pádsamé (samy)samé (samy)samá (sama)
6. pádo samýcho samýcho samých
7. pádsamýmisamýmisamými


jednotné číslo
1. pádkdo
2. pádkoho
3. pádkomu
4. pádkoho
6. pádo kom
7. pádkým


jednotné číslo
1. pádco
2. pádčeho
3. pádčemu
4. pádco
6. pádo čem
7. pádčím


jednotné číslo
1. pádkterýkterákteré
2. pádkteréhokterékterému
3. pádkterémukterékterému
4. pádkterého/který(než.)kteroukteré
6. pádo kterémo kteréo kterém
7. pádkterýmkteroukterým
množné číslo
1. pádkteří x které(než.)kterékterá
2. pádkterýchkterýchkterých
3. pádkterýmkterýmkterým
4. pádkterékterékterá
6. pádo kterýcho kterýcho kterých
7. pádkterýmikterýmikterými


jednotné číslo
1. pádjakýjakájaké
2. pádjakéhojakéjakému
3. pádjakémujakéjakému
4. pádjakého/jaký(než.)jakoujaké
6. pádo jakémo jakéo jakém
7. pádjakýmjakoujakým
množné číslo
1. pádjací x jaké(než.)jakéjaká
2. pádjakýchjakýchjakých
3. pádjakýmjakýmjakým
4. pádjakéjakéjaká
6. pádo jakýcho jakýcho jakých
7. pádjakýmijakýmijakými


jednotné číslo
1. pádčíčíčí
2. pádčíhočíčího
3. pádčímučíčímu
4. pádčího x čí (než.)číčí
6. pádo čímo čío čím
7. pádčímčíčím
množné číslo
1. pád
čí
2. pád
čích
3. pád
čím
4. pád
čí
6. pád
o čích
7. pád
čími


jednotné číslo
1. pádjenžježjež
2. pádjehožjížjehož
3. pádjemužjížjemuž
4. pádjehož/jejž x jejž (než.)jižjež
6. pádo němžo nížo němž
7. pádjímžjížjímž
množné číslo
1. pádjiž x jež(než.)ježjež
2. pád
jichž
3. pád
jimž
4. pád
jež
6. pád
o nichž
7. pád
jimiž


jednotné číslo
1. pádjehožjejížjehož
2. pádjehožjejíhožjehož
3. pádjehožjejímužjehož
4. pádjehožjejížjehož
6. pádo jehožo jejímžo jehož
7. pádjehožjejímžjehož
množné číslo
1. pádjehožjejížjehož
2. pádjehožjejíchžjehož
3. pádjehožjejímžjehož
4. pádjehožjejížjehož
6. pádo jehožo jejíchžo jehož
7. pádjehožjejímižjehož


jednotné číslo
1. pádkdož
2. pádkohož
3. pádkomuž
4. pádkohož
6. pádo komž
7. pádkýmž


jednotné číslo
1. pádcož
2. pádčehož
3. pádčemuž
4. pádcož
6. pádo čemž
7. pádčímž


jednotné číslo
1. pádkterýžkterážkteréž
2. pádkteréhožkteréžkterémuž
3. pádkterémužkteréžkterémuž
4. pádkterého/který(než.)žkteroužkteréž
6. pádo kterémžo kteréžo kterémž
7. pádkterýmžkteroužkterýmž
množné číslo
1. pádkteří x které(než.)žkteréžkteráž
2. pádkterýchžkterýchžkterýchž
3. pádkterýmžkterýmžkterýmž
4. pádkteréžkteréžkteráž
6. pádo kterýchžo kterýchžo kterýchž
7. pádkterýmižkterýmižkterýmiž


jednotné číslo
1. pádjakýžjakážjakéž
2. pádjakéhožjakéžjakémuž
3. pádjakémužjakéžjakémuž
4. pádjakého/jaký(než.)žjakoužjakéž
6. pádo jakémžo jakéžo jakémž
7. pádjakýmžjakoužjakýmž
množné číslo
1. pádjací x jaké(než.)žjakéžjakáž
2. pádjakýchžjakýchžjakýchž
3. pádjakýmžjakýmžjakýmž
4. pádjakéžjakéžjakáž
6. pádo jakýchžo jakýchžo jakýchž
7. pádjakýmižjakýmižjakýmiž

jednotné číslo
1. pádkdokoli
2. pádkohokoli
3. pádkomukoli
4. pádkohokoli
6. pádo komkoli
7. pádkýmkolijednotné číslo
1. pádněkdo
2. pádněkoho
3. pádněkomu
4. pádněkoho
6. pádo někom
7. pádněkým


jednotné číslo
1. pádněco
2. pádněčeho
3. pádněčemu
4. pádněco
6. pádo něčem
7. pádněčím


jednotné číslo
1. pádněčíněčíněčí
2. pádněčíhoněčíněčího
3. pádněčímuněčíněčímu
4. pádněčího x něčí (než.)něčíněčí
6. pádo něčímo něčío něčím
7. pádněčímněčíněčím
množné číslo
1. pád
něčí
2. pád
něčích
3. pád
něčím
4. pád
něčí
6. pád
o něčích
7. pád
něčími


jednotné číslo
1. pádněkterýněkteráněkteré
2. pádněkteréhoněkteréněkterému
3. pádněkterémuněkteréněkterému
4. pádněkterého/některý(než.)některouněkteré
6. pádo některémo některéo některém
7. pádněkterýmněkterouněkterým
množné číslo
1. pádněkteří x některé(než.)některéněkterá
2. pádněkterýchněkterýchněkterých
3. pádněkterýmněkterýmněkterým
4. pádněkteréněkteréněkterá
6. pádo některýcho některýcho některých
7. pádněkterýminěkterýminěkterými


jednotné číslo
1. pádnějakýnějakánějaké
2. pádnějakéhonějakénějakému
3. pádnějakémunějakénějakému
4. pádnějakého/nějaký(než.)nějakounějaké
6. pádo nějakémo nějakéo nějakém
7. pádnějakýmnějakounějakým
množné číslo
1. pádnějací x nějaké(než.)nějakénějaká
2. pádnějakýchnějakýchnějakých
3. pádnějakýmnějakýmnějakým
4. pádnějakénějakénějaká
6. pádo nějakýcho nějakýcho nějakých
7. pádnějakýminějakýminějakými


jednotné číslo
1. pádvšechenvšechnavšechno, vše
2. pádvšehovšívšeho
3. pádvšemuvšívšemu
4. pádvšechenvši, všechnuvšechno, vše
6. pádo všemo všío všem
7. pádvšímvšívším
množné číslo
1. pádvšichni x všechny(než.)všechnyvšechna
2. pádvšechvšechvšech
3. pádvšemvšemvšem
4. pádvšechnyvšechnyvšechna
6. pádo všecho všecho všech
7. pádvšemivšemivšemi

jednotné číslo
1. pádkaždýkaždákaždé
2. pádkaždéhokaždékaždému
3. pádkaždémukaždékaždému
4. pádkaždého/každý(než.)každoukaždé
6. pádo každémo každéo každém
7. pádkaždýmkaždoukaždým
množné číslo
1. pádkaždí x každé(než.)každékaždá
2. pádkaždýchkaždýchkaždých
3. pádkaždýmkaždýmkaždým
4. pádkaždékaždékaždá
6. pádo každýcho každýcho každých
7. pádkaždýmikaždýmikaždými

jednotné číslo
1. pádnikdo
2. pádnikoho
3. pádnikomu
4. pádnikoho
6. pádo nikom
7. pádnikým


jednotné číslo
1. pádnic
2. pádničeho
3. pádničemu
4. pádnic
6. pádo ničem
7. pádničím


jednotné číslo
1. pádnijakýnijakánijaké
2. pádnijakéhonijakénijakému
3. pádnijakémunijakénijakému
4. pádnijakého/nijaký(než.)nijakounijaké
6. pádo nijakémo nijakéo nijakém
7. pádnijakýmnijakounijakým
množné číslo
1. pádnijací x nijaké(než.)nijakénijaká
2. pádnijakýchnijakýchnijakých
3. pádnijakýmnijakýmnijakým
4. pádnijakénijakénijaká
6. pádo nijakýcho nijakýcho nijakých
7. pádnijakýminijakýminijakými


jednotné číslo
1. pádničíničíničí
2. pádničíhoničíničího
3. pádničímuničíničímu
4. pádničího x ničí (než.)ničíničí
6. pádo ničímo ničío ničím
7. pádničímničíničím
množné číslo
1. pád
ničí
2. pád
ničích
3. pád
ničím
4. pád
ničí
6. pád
o ničích
7. pád
ničími


jednotné číslo
1. pádžádnýžádnážádné
2. pádžádnéhožádnéžádnému
3. pádžádnémužádnéžádnému
4. pádžádného/žádný(než.)žádnoužádné
6. pádo žádnémo žádnéo žádném
7. pádžádnýmžádnoužádným
množné číslo
1. pádžádní x žádné(než.)žádnéžádná
2. pádžádnýchžádnýchžádných
3. pádžádnýmžádnýmžádným
4. pádžádnéžádnéžádná
6. pádo žádnýcho žádnýcho žádných
7. pádžádnýmižádnýmižádnými

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač