Příslovce - Český Jazyk

Příslovce, latinsky adverbia, vyjadřují okolnosti děje, místa, času, způsobu, míry, příčiny... Příslovce patří do skupiny neohebných slov, nemění tvar, některé příslovce lze stupňovat tvořením druhého a třetího stupně. Mezi slovními druhy jsou na šestém místě, mnohdy tak při určení druhu stačí napsat 6. Ve větě jsou větnými členy, říkáme jim příslovečná určení. Jsou často vedle sloves, přídavných jmen nebo jinými příslovci (hodně dobrý, jdeme správně), takto jsou příslovečnými určeními (místa, času, způsobu atd...) nebo vedle podstatných jmen a stávají se přívlastkem neshodným – PKNS.

Některé příslovce mají základ podobné přídavnému jménu (slunečný – slunečně, pěkný - pěkně) nebo zájmenupříslovce zájmenná.

Nikoli a ne jsou příslovce záporná. I sami vyjadřují zápor (Stalo se to ne tvou vinou).

  • Jak se příslovce tvoří

Výše jsme už řekli, že mají společný základ s přídavnými jmény. K přídavnému jménu přidáme příponu –e nebo –ě, -o nebo –y (dobrý – dobře, vysoký - vysoko). Před –e se měkké souhlásky d, t a n mění v ď, ť,ň. H, ch, k a r se mění v z, š, c, ř (dobrý – dobře, krátký - krátce).

Přípony –y se tvoří od přídavných jmen končící na –ský nebo –cký (anglický - anglicky).

Příslovce mohou též vznikat spojením předložky s jiným slovem, takto vzniklá slova říkáme příslovečné spřežky. Důležité je vědět, že je píšeme dohromady (zticha, nahlas).

Některá příslovce jdou tvořit i s –o a –e (snadno a snadně, lehko a lehce).

  • Jak se příslovce stupňují?

Stejně tak jako přídavná jména, i některé příslovce lze stupňovat.Vyjadřují tři stupně vlastnosti a míry.

Druhý stupeň: tvoří příponami –eji, ěji a –e, která může odpadnout (blíže - blíž)
Třetí stupeň: tvoří se přidáním předpony nej- k druhému stupni. (nejblíže)

  • Jak se příslovce píší?

Při psaní příslovcí je důležité dát si pozor na –mě a –mně (rozumně – rozumný, temně - temný). U některých příslovečných spřežek lze napsat dohromady i zvlášť (zpočátku – z počátku). Ale pozor na pády mezi předložkovým a příslovečnou spřežkou (dokonce získal ... – do konce ...). Některá se píší jenom dohromady (zprava, najednou, občas...).


Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač