Vyjmenovaná Slova - Český JazykVyjmenová slova vznikla proto, abychom správně napsali tvrdé y a měkké i. Toto platí pouze pro podstatná jména, pro slovesa se musíte podívat na čas, na osobu atd... ale o tom někde jinde.

Všechna příbuzná slova s vyjmenovanými slovy se píší s tvrdým y. Pokud nenajdeme mezi vyjmenovanými slovy dané slovo, ať už podobné nebo příbuzné, píšeme měkké i. A nezapomeňte na tvrdé a měkké souhlásky. Ještě jednou se na ně podíváme:

  • tvrdé souhlásky h, ch, k, r, d, t, n (kromě cizích slov - kino, diktát atd..)
  • měkké souhlásky ž, š, č, ř, ď, ť, ň, c, j (kromě cizích slov - cyklón atd..)
  • obojetné souhlásky b, f, l, m, p, v, s, z

A právě u obojetných souhláskách si musíme ujasnit, kde budeme psát tvrdé a měkké y-i.

Vyjmenovaná slova po b
být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka Bydžov, Přibyslav

Vyjmenovaná slova po f
fyzika

Vyjmenovaná slova po l
slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, lýko, lysý, lyže, lýtko, pelyněk, vzlykat, slynout, plyš, plytký, vlys, Lysolaje, Volyně

Vyjmenovaná slova po m
my, mýt, hmyz, myslit, mýlit se, myš, hlemýžď, mýto, mýlit, mykat, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, mys, Kamýk, Litomyšl

Vyjmenovaná slova po p
pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, čepýřit se, zpytovat, pýřit se, pykat, pýr, Pyšely

Vyjmenovaná slova po s
sytý, syn, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sysel, sýček, syčet, sypat, Syneč, Bosyně

Vyjmenovaná slova po v
vy, vykat, vysoký, vydra, výr, zvykat, žvýkat, výt, výskat, povyk, vyžle, Výtoň, Vyškov

Vymenovaná slova po z
brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně

Úloha: [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  

Zadání:

Doplňte y,ý/i,í

b_dlet v Přib_slavi, letiště v Ruz_ni, ml_t ob_lí, ml_nářova b_lá čepice, l_skový ořech, nový náb_tek, m_lá mam_nka, m_lovat, malá v_žka, v_soká l_pa, p_lná včela, l_bezný zpěv, p_l l_monádu, malý Honz_k, hlem_ždi, starob_lý ml_n, mal_čká v_dra, kysel_na s_rová, v_učený řemeslu, v_šetřit pacienta, v_rus HIV, pol_cie, civ_lní oblečení, v_stava v muzeu, l_dé a zv_řata, chleba s máslem a s_rem, b_t obkl_čen, na podz_m, s_rová zelenina

Řešení

Zadání:

Doplňte y,ý/i,í

vel_ký sm_šek, sv_tání, v_značená cesta, V_soké M_to, v_stava v L_tom_šli, v_let na V_sočinu, stará m_sl_vna, s_lný v_tr, brz_čko, cizí jaz_ky, b_ček a lv_ček, zv_tězit, v_roba potrav_n, M_lada a M_lena, pěkný příb_tek, z_mní období, nenáv_dět, oškl_vý člověk, v_dím tě, v_nné hrozny, z_skat hlasy, prav_ce a lev_ce, v_nutá cesta, hl_dání, někol_k vesnic, v_v_klaný zub, mal_nová zmrzl_na, l_ška B_strouška, m_nulost, dnešní nov_ny

Řešení

Zadání:

Doplňte y,ý/i

barevné l_sty, stará bab_čka, ul_ce Tepl_cká, Vel_konoce, brz_, Severočeská f_lharmonie, nepl_tvej vodou, bl_zký hrad, b_valý ml_n, domácí zv_řata, chladná z_ma, v_ditelná chyba, p_tlák p_tlačí, růže p_chá, slep_š pap_ry, slep_š je had, s_ra je žlutá, můj s_novec, b_l jsem venku, jsem s_tý, m_sl_vcův posed, český jaz_k, dnes máme f_z_ku, p_šná princezna, zb_tek masa, hnědé slep_ce, starob_lé město, v_tři l_noleum, b_lý sníh, s_r Eidam

Řešení

Zadání:

Doplňte y,ý/i,í

bazalka je b_l_na, město B_l_na, dm_chat oheň, vodní v_r, pol_kal andělíčky, dus_k je pl_n, v_r je největší sova, klop_tal přes kameny, auto dostalo sm_k, dobré b_dlo, b_lé chm_ří, lesklá sl_da, roztržený p_tel, p_cha předchází pád, slep_t lep_dlem, nová om_tka, s_n a dcera, kočka M_cka, kocour M_keš, M_lan a L_da, ob_vatelé F_nska, chem_cký pokus, v_padat vesele, všechny sm_sly, malý s_novec, p_l z květin, rád zp_vá l_dové p_sničky

Řešení

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač