Slovesa - Český Jazyk

Sloveso je velice důležitým slovním druhem. Řadí se mezi ohebné slovní druhy a ve větě má většinou funkci přísudku. Sloveso nám může vyjadřovat určitou činnost, momentální stav, či nějakou změnu stavu.
Slovesa je možné časovat. Nástroji časování pro sloveso jsou osoba, číslo, způsob čas, rod, vid, třída a vzor.

Osoba
U sloves máme tři druhy osob. Může jít o mluvčího, což je první osoba, posluchače, což je druhá osoba, nebo někoho jiného a to je osoba třetí.

Číslo
Sice existují jazyky, které číslo neuznávají, ovšem v češtině je určování čísla pravidlem. Číslo určuje počet osob, které se účastní děje. Jde buď o číslo jednotné, nebo množné.

Čas
Čas nám charakterizuje, v jakém období se určitý děj stal. V češtině existují pouze tři časy a to minulý, přítomný a budoucí. Například v angličtině k těmto přibývá ještě čas předminulý a tak dále.

Způsob
Způsob vystihuje, jaký charakter dané sloveso má. V našem jazyce existují tři druhy způsobů. Prvním je způsob oznamovací, druhým rozkazovací a třetím takzvaný přací. V některých jazycích je ovšem počet způsobů mnohem větší, například v nenetštině, což je jazyk používaný v některých částech Ruska, existuje dokonce šestnáct způsobů.

Rod
V češtině máme dva rody. Buď činný, který je aktivní a popisuje určitý děj, nebo čas trpný, který nám říká jen co si předmět nechá trpět od okolí.

Vid
Poslední kategorií je vid, který popisuje, jestli je děj ukončený nebo neukončený. Vid dokonalý říká, že je děj dokončen, oproti tomu vid nedokonavý poukazuje na to, že děj není ukončen, a není ani nijak ohraničen.
Této kategorizaci podléhají všechna slovesa kromě jednoho druhu a to je infinitiv. Infinitiv nelze časovat, neprobíhá totiž v žádném čase, žádnou osobou a podobně. Infinitiv nalezneme především ve slovnících.

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač