Slovní Druhy - Český Jazyk

Slova se rozdělují do deseti základních slovních druhů na základě toho, jakou skutečnost pojmenovávají:

 1. 1) PODSTATNÁ JMÉNA
 2. 2) PŘÍDAVNÁ JMÉNA
 3. 3) ZÁJMENA
 4. 4) ČÍSLOVKY
 5. 5) SLOVESA
 6. 6) PŘÍSLOVCE
 7. 7) PŘEDLOŽKY
 8. 8) SPOJKY
 9. 9) ČÁSTICE
 10. 10) CITOSLOVCE

Slovní druhy z hlediska morfologického

a)    Ohebné: mění tvary, skloňují se nebo časují
Skloňují se: podstatná jména, přídavná jména, číslovky, zájmena
Časují se: slovesa
b)    Neohebné: mají pouze jeden tvar, nemění se
Příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce


Slovní druhy z hlediska sémantického ( jsou nebo nejsou schopny nést vlastní význam)

a)    Plnovýznamové
podstatná jména, přídavná jména, příslovce, slovesa, zájmena, číslovky, citoslovce
b)    Neplnovýznamové: mají pouze gramatický význam, fungují v kontextu
předložky, spojky, částice


Slovní druhy z hlediska syntaktického (jak fungují ve větě)

a)    Mohou být větnými členy: plnovýznamová slova
b)    Nemohou být větnými členy: nenesou význam


Podstatná jména
latinsky Substantiva jsou názvy lidí, zvířat, věcí, dějů, vlastností a určujeme u nich:

 • rod - mužský, ženský, střední
 • číslo - množné, jednotné
 • pád - kdo co, koho čeho, komu čemu, koho co, oslovujeme voláme, o kom o čem, s kým s čím
 • vzor - M pán hrad(les) muž stroj soudce předseda, Ž žena růže píseň kost, S město moře kuře stavení

Přídavná jména
latinsky Adjektiva vyjádřují vlastnosti podstatných jmen. Určujeme

 • druh - tvrdá, měkká, přivlastňovací
 • rod - mužský, ženský, střední
 • číslo - množné, jednotné
 • pád - 7 pádů (výše uvedené)
 • vzor - mladý, jarní, otcův, matčin,
 • stupeň - první, druhý, třetí

Zájmena
latinsky Pronomina zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují. Určujeme

 • druh - osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná
 • rod
 • vzor
 • číslo
 • pád

Číslovky
latinsky Numeralia jsou slova, která mají číselné významy. Označují počet, pořadí, násobnost. Dělíme na

 • druh - základní, řadové, druhové, násobné
 • vzor
 • rod
 • číslo
 • pád

Slovesa
latinsky Verba - slova, která vyjádřují děj, činnost nebo stav. Určujeme u nich

 • osoba - já ty on, ona, ono, my, vy oni,
 • číslo
 • čas - přítomný, budoucí, minulý
 • způsob - rozkazovací, oznamovací, podmiňovací
 • rod - činný, trpný
 • vid - dokonavý, nedokonavý
 • koncovky vzorů - (-e),(-ne),(-je),(-í),(-á)
 • vzor - nese bere maže peče umře, tiskne mine začne, kryje kupuje, prosí trpí sází, dělá

Příslovce
latinsky Adverbia jsou slova, která vyjádřují okolnosti dějů a vlastností. Určujeme

 • druh - místa, času, způsobu, míry, příčiny
 • stupeň - první druhý, třetí

Předložky
latinsky Prepozice se pojí s podstatnými jmény, zájmeny nebo číslovkami a většinou stojí před ně.

 • vlastní (na, k, s, před, pod, nad ...)
 • cizí (okolo, vedle ...)

Spojky

latinsky Konjunkce jsou slova, která spojují větné členy nebo věty. Rozdělujeme na

 • souřadicí - spojují hlavní věty (a, i, ani, nebo ..)
 • podřadicí - spojují vedlejší věty (když, že, aby, protože ..)

Částice
latinsky Partikule uvozují věty, vyjádřují přání, rozkaz a většinou začínají větu. (ať, kéž, kdyby, snad)

Citoslovce
latinsky Interjekce jsou slova, která vyjádřují pocity nebo zvuky (ách, bžum, prásk, auch, žbluňk)

Úloha: [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  

Zadání:

Určete slovní druhy.

Na jaře se probouzí příroda po dlouhé studené zimě. Stěhovaví ptáci se vrací z jihu zpět. Začínají kvést první jarní květiny, na kterých se objevují pilné včelky. Zvířata po dlouhém zimním spánku vylézají ze svých doupat a nor. Spousta mláďat poprvé zahlédne sluneční světlo. Teploty se stále zvyšují, protože síla slunečních paprsků se zvětšuje, a tak více ohřívají zem. Všude vládne dobrá nálada a radost z toho, že už je zase teplo.

Řešení

Zadání:

Určete slovní druhy.

Dnes jsem si oblékl kalhoty, ale byly mi malé. Maminka mi k Vánocům koupila novou lyžařskou soupravu. Každý den chodím ven s kamarády. O víkendu pojedu se sestrou do Prahy. Mám ráda zvířata, nejvíce však mám ráda psy. Proč jsi dnes nebyl ve škole? Bydlíme v Západních Čechách ve městě Aš. Teta mi uvařila k obědu špagety s kečupem. Ať je hezky! Ze stodoly jsem slyšel: „Ky ky ry kýýý!“ Zazvonil telefon a já jsem se lekl.

Řešení

Zadání:

Určete slovní druhy.

Ve škole mi ukradli 50 korun, ale já jsem to nenahlásil. Venku začíná být tma. Zeptal jsem se, jak se jí líbilo představení. V knihovně byly knihy o zvířatech. Na půdě jsme našli staré knihy. Kéž by svítilo slunce! Na našem rybníce plavou hejna kachen. Velice ráda chodím do školy. Tyranosaurus Rex byl největší dinosaurus na světě. Máme doma kovový plot. Z okna vidím pole a louky. Se školou jsme jeli do Prahy na Staroměstský orloj a Pražský hrad.

Řešení

Zadání:

Určete slovní druhy.

Píchla mě vosa a já jsem zařval au. Jedna z oper Bedřicha Smetany se jmenuje Libuše. Dnes píšu přijímačky a mám velikou trému. Z květin mám nejraději smetanku obecnou neboli pampelišku. Roger Federer je mnohonásobný mistr světa v tenise. Pomáhal jsem tatínkovi sekat dříví a zadřel jsem si třísku. Musím jít s maminkou nakupovat, protože mi už jsou malá všechna trička. Na počítači jsem každý den. Ve škole mám spoustu kamarádů.

Řešení

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač